پاورپوینت لیبر غیر طبیعی و بررسی هنگام زایمان

پاورپوینت لیبر غیر طبیعی و بررسی هنگام زایمان

پاورپوینت لیبر غیر طبیعی و بررسی هنگام زایمان

پاورپوینت لیبر غیر طبیعی و بررسی هنگام زایمان

 

 

73اسلایدهمراه باتصویرتعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشد

 

ديستوشي از نظر لغوی به معني لیبر دشوار است و با پیشرفت آهسته وغیر طبیعي لیبر مشخص مي شود.

 

ديستوشي حاصل چهار اختلال مجزا است که شامل: عدم دیلاتاسیون پیشرونده سرویکس و یا عدم نزول جنینی می شود.

 

ديستوشي حاصل چهار اختلال مجزا است که شامل اختلالات نمايش، اختلالات لگن استخواني مادر، اختلالات بافت های نرم و اختلالات نیروهای خارج کننده است.

اختلالات نیروهای خارج کننده به اين معني است که انقباضات رحم به دلیل عدم برخورداری از قدرت کافي و يا به دلیل عدم هماهنگي صحیح قادر به افاسمان و ديلاتاسیون سرويكس نباشد

 

 

اختلالات مکانیسمی منجر به دیستوشی:


اختلالات نیروها


اختلالات مربوط به عبور کننده


اختلالات مربوط به مسیر عبور


علل گزارش شده اختلال عملکرد رحم:1.انالژزی اپیدورال          2.طولانی شدن در مرحله اول ودوم وکاهش سرعت نزول      3.کوریوامنیونیت     4.لیبر

 طولانی=عفونت مادر


دیستوشی:عبارت رایج آن عدم تناسب سری-لگنی CPD وناتوانی دریشرفت لیبر
 
توقف لیبردر اثر ناهماهنگی بین ابعاد سر جنین و لگن مادر(آسنکلیتیسم) و یا انقباضات غیر موثررحمی

 


خرید آنلاین