پاورپوینت آسیب شناسی عمومی نئوپلازی

پاورپوینت آسیب شناسی عمومی نئوپلازی

پاورپوینت آسیب شناسی عمومی نئوپلازی

پاورپوینت آسیب شناسی عمومی نئوپلازی

 

37اسلاید همراه باتصویر چنداسلاید به زبان انگلیسی میباشد

کلیات

نئوپلازی= رشد جدید=تومور
خرید آنلاین