پاورپوینت پرتوهای یونیزان کاربردها و خطرها

پاورپوینت پرتوهای یونیزان کاربردها و خطرها

پاورپوینت پرتوهای یونیزان کاربردها و خطرها

 

پاورپوینت پرتوهای یونیزان کاربردها و خطرها

 

53اسلاید

 

پرتوهای یونیزان
کاربردها و خطرها

                  تعريف پرتوRadiation))

شكلي از انرژي كه عمدتاً قابل حس و لمس توسط انسان نمي باشد.

اين شكل از انرژي به دو صورت موج و يا ذره در محيط منتشر

مي شود.

 

  

پرتوها به دو دسته كلي تقسيم مي شوند:

الف: پرتوهاي يونساز:

اگر مقدار انرژي پرتو در حدي باشد كه در حين عبور از هوا، توانايي يونيزه كردن اتم هاي هوا را دارا بوده و يا در صورت برخورد با بافت بيولوژيكي، توان آسيب به باندهاي شيميايي بافت را داشته باشد يونساز محسوب مي گردد.

 

ب: پرتوهاي غيريونساز:

پرتوهايي كه حاوي انرژي مي باشند و توان ايجاد آسيب به انسان و موجودات زنده را دارند اما مقدار انرژي آنها و ويژگي هاي آسيب رساني آنها با پرتوهاي يونساز متفاوت است. اين پرتوها شامل تشعشعاتي با طول موج بيشتر از 100 نانومتر مي باشند.

 

منابع مولد انرژي هاي هسته اي و امواج الكترومغناطيس :

انسان از دو منبع اصلي طبيعي و غيرطبيعي (مصنوعي) تحت تأثير اين انرژي ها قرار مي گيرد:

 

 منابع طبيعي مولد اشعه

منابع مصنوعي مولد اشعه(بشر ساخت)          

 

 

 


خرید آنلاین